Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sprawozdanie z uroczystości

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE DRUŻYNY ORLĄT
im. STANISŁAWA MIERZWY

Zaproszeni do Biskupic Radłowskich uczestniczyliśmy 6 maja 2022 w uroczystym ślubowaniu Drużyny Orląt działającej w tamtejszej Szkole Podstawowej i noszącej imię mojego śp. ojca Stanisława Mierzwy, który urodził się w Biskupicach i pamiętał o swojej rodzinnej wsi do końca swego życia.

1a 1c1b

2

O idei powstania Drużyny Orląt im. Stanisława Mierzwy wiedzieliśmy już wcześniej. O opinię w tej sprawie prosił dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mgr Krzysztof Kucharski, a także inicjator utworzenia drużyny – nauczyciel historii mgr Roman Głowacki. Cele jej działalności zdefiniowano następująco:

 • wychowanie dzieci i młodzieży – Orląt w duchu patriotyzmu, miłości do ojczyzny i ku wartościom,
 • wszechstronny rozwój uczniów pod względem intelektualnym i fizycznym,
 • tworzenie warunków do twórczej pracy nad sobą i służby państwu polskiemu,
 • wychowanie obywatelskie w duchu pomocy słabszym i opieki nad starszymi,
 • rozwijanie u uczniów - Orląt zainteresowań sportowych, historycznych i proobronnych,
 • kształtowanie pozytywnych więzi z rodzicami, rówieśnikami, samym sobą,
 • tworzenie warunków do promowania wzorców zachowania, norm postępowania i kształtowania postaw społecznych, tworzenie wewnętrznej wolności w obliczu zagrożenia negatywnymi zjawiskami, zapobieganie zachowaniom agresywnym, narkomanii, sięganiu po alkohol, ucieczki w świat wirtualny, samotności, zagrożeniom w sieci,
 • kształtowanie poczucia dumy z dokonań przodków i przynależności narodowej,
 • kształtowanie poczucia miłości do ojczyzny i odpowiedzialności za jej losy, w solidnej nauce, koleżeńskości i dobrym zachowaniu i poszanowaniu drugiego człowieka,
 • rozbudzenie świadomości narodowej i szacunku do historii Polski, bohaterów walczących o niepodległość oraz tradycji patriotycznej naszej Małej Ojczyzny,
 • przybliżenie wydarzeń historycznych i postaci walczących o niepodległość takich jak: Wincenty Witos, Stanisław Mierzwa, gen. Marian Kukieł, Józef Piłsudski, gen. Władysław Sikorski, gen. Boruta Spiechowicz.

Znając przesłanki do jej powołania wyrażone także w Prawie Orląt oraz w tekście Przyrzeczenia Orląt ze wzruszeniem poparłem tę inicjatywę dziękując za pamięć o śp. ojcu i obiecując uczestnictwo w przewidywanym uroczystym ślubowaniu Orląt.

Prawo Orląt

1. Kocham Polskę i pragnę służyć jej wszystkimi siłami.
2. Dbam o honor i dobre imię Orląt.
3. Jestem dobrym synem i kolegą.
4. Pokonuję wytrwale wszelkie trudności.
5. Liczę tylko na własne siły.
6. Jestem odważny w słowie i czynie.
7. Gardzę wszelkim kłamstwem.
8. Chcę być pożytecznym obywatelem i ofiarnym żołnierzem. 

Przyrzeczenie Orląt

Przyrzekam postępować stale według prawa

orlęcego, aby stać się godnymi tych Orląt, które

przelaną swą krwią serdeczną wskazały nam,

jak kochać ziemię ojczystą, jak żyć dla niej i umierać.

Tak nam dopomóż Bóg!

 

Termin ślubowania wyznaczono tak, aby przypadał tuż przed 8 maja – dniem, w którym Kościół katolicki czci św. Stanisława, jednego z głównych patronów Polski, a którego imię nosił patron ich drużyny. Gośćmi honorowymi uroczystości byli m.in.: wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, komendant główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Marek Matuła, proboszcz Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Biskupicach Radłowskich ks. Marek Bach, członek Sztabu Komendy Głównej Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Kamil Mazur, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wsi Biskupice Radłowskie Zbigniew Adam Madej, sołtys Biskupic Radłowskich Kazimierz Sarnecki, a gospodarzami – grono pedagogiczne na czele z dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mgr. Krzysztofem Kucharskim oraz opiekunem drużyny mgr. Romanem Głowackim.

Jednak najważniejszymi uczestnikami, nie ujmując należnego szacunku gościom honorowym, byli uczniowie składający przyrzeczenie: Brygida Białek, Hubert Białek, Wiktoria Borczewska, Lilianna Guzy, Dawid Krupa, Wiktoria Marszałek, Weronika Mączko, Martyna Morawiec, Agata Pyrek, Anna Pytka i Karolina Tracz.

Uroczystości w Biskupicach Radłowskich rozpoczęły się od akademii poświęconej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, podczas której Orlęta i inni uczniowie przedstawili program słowno-muzyczny obejmujący patriotyczne treści związane z historią Polski oraz wspomnienie Patrona ich szkoły. W przemówieniach do zebranych zwrócili się wicewojewoda R. Pagacz, komendant M. Matuła, dyrektor K. Kucharski oraz opiekun drużyny R. Głowacki.

3 4

Orlęta i inni uczniowie podczas akademii w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biskupicach Radłowskich
(fot. W. Mierzwa)

5 6

Goście i gospodarze uroczystości
(fot. W. Mierzwa)

7

Przemawia dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Krzysztof Kucharski
(fot. W. Mierzwa

                                                                        

Przemawia wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. Na drugim planie Orlęta z dyplomami     i prezentami ufundowanymi przez wicewojewodę
(fot. W. Mierzwa)

8
9 Na pierwszym planie po lewej stronie stoją Zbigniew A. Madej, st. insp. ZS Marek Matuła, Wojciech Mierzwa, po prawej – Ryszard Pagacz (bokiem do obiektywu) i mł. insp. ZS Roman Głowacki (z tyłu)
(fot. z archiwum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Biskupicach Radłowskich)

Następnie uczestnicy uroczystości uczcili patriotów walczących o niepodległość Polski w Apelu Poległych przed Pomnikiem Bohaterów Września 1939.

 

10  11 
Apel Poległych prowadzi opiekun Drużyny Orląt mł. insp. ZS Roman Głowacki 

(fot. W. Mierzwa)

(fot. z archiwum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Biskupicach Radłowskich)

 12

 Na pierwszym planie od lewej proboszcz ks. Marek Bach, nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mierzwy, wicewojewoda Ryszard Pagacz, st. sierżant ZS Kamil Mazur, st. insp. ZS Marek Matuła, Celina Mierzwa (synowa St. Mierzwy), za nią prezes Stowarzyszenia Zbigniew A. Madej (po lewej) i sołtys Kazimierz Sarnecki (fot. W. Mierzwa)

13 Orlęta z Drużyny im. Stanisława Mierzwy pełniący wartę honorową przy Pomniku Bohaterów Września 1939 w Biskupicach Radłowskich
(fot. W. Mierzwa)

14

Znicz Pamięci i wiązankę kwiatów
składa wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz
(https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=13915)

15

Drużyna Orląt z opiekunem oraz z dyrektorem szkoły i zaproszeni goście
przed Pomnikiem Bohaterów Września 1939
w Biskupicach Radłowskich
(https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=13915)

Znicze Pamięci i wiązanki kwiatów złożono także przed kaplicą grobową rodziny Wincentego Witosa na cmentarzu w Wierzchosławicach. I tam, przed kaplicą, w której w 1985 roku pochowano również patrona ich drużyny Stanisława Mierzwę, Orlęta z Drużyny im. Stanisława Mierzwy przyrzekały postępować stale według prawa orlęcego, aby stać się godnymi tych Orląt, które przelaną swą krwią serdeczną wskazały nam, jak kochać ziemię ojczystą, jak żyć dla niej i umierać.

16 Przyrzeczenie składają Orlęta
z Drużyny Orląt im. Stanisława Mierzwy działającej przy Szkole Podstawowej
w Biskupicach Radłowskich
(fot. z archiwum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Biskupicach Radłowskich)
17 18
19 20

 Uroczystość przed kaplicą grobową rodziny Witosów na cmentarzu w Wierzchosławicach
(https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=13915)

21

Uczestnicy uroczystości przed kaplicą grobową rodziny Witosów
i miejscem pochówku Stanisława Mierzwy
(fot. z archiwum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biskupicach Radłowskich)

Po uroczystych spotkaniach w Szkole i przy Pomniku Bohaterów Września 1939 w Biskupicach Radłowskich oraz przy kaplicy na cmentarzu w Wierzchosławicach Orlęta i ich gości pożegnano smacznym poczęstunkiem w nieodległej restauracji.

22

23

 (fot. W. Mierzwa)

Przed posiłkiem Celina i Wojciech Mierzwowie wręczyli nowo zaprzysiężonym Orlętom skromne upominki na pamiątkę Ich święta.

24

Po powrocie do Krakowa moje myśli zajęły wspomnienia dawnych spotkań śp. ojca w Biskupicach Radłowskich i w Wierzchosławicach z Ludowcami starszego i młodszego pokolenia, z rodziną, ze znajomymi i przyjaciółmi. W wyjazdach na te spotkania towarzyszyłem ojcu wielokrotnie, w późniejszym jego wieku najczęściej jako rodzinny kierowca-opiekun. Największe spotkania pod względem liczebności były podczas Zaduszek Witosowych, gdzie przed Miejscem Wiecznego Spoczynku Wincentego Witosa – jego Nauczyciela, Mistrza, Przyjaciela zawsze przemawiał do zgromadzonych. Powtarzał tam wiele razy, że Witos nigdy nie skarżył się na trudy swego życia, na doznane krzywdy, na wyrządzone mu szkody. Że nigdy nie mówił co państwo powinno dać jemu, co się należy innym, a zwłaszcza chłopom, że Witosowi niepotrzebne są hołdy i inne wyrazy uznania, gdyż mądrzy ludzie i bez nich zapamiętali Witosa jako wielkiego przywódcę Narodu Polskiego, któremu Polska tak wiele zawdzięcza. Tłumaczył, że owszem Witos żądał, ale wysiłku i poświęcenia na rzecz Ojczyzny, łącznie z daniną krwi dla obrony jej niepodległości. Podczas przemówień ojciec apelował, aby do grobu tego Wielkiego Polaka nie przynosić swoich żądań i pretensji, nie składać nierzetelnych deklaracji, lecz z pokorą i zrozumieniem wsłuchać się w myśli i słowa Witosa przypominane w tym świętym miejscu pochówku jednego z najbardziej zasłużonych obywateli naszej Ojczyzny.

On sam, ojciec, również nie wypominał doznanych prześladowań, upokorzeń, i cierpień, nie zabiegał o zaszczyty. Wierzę, że patrząc Stamtąd cieszył się słysząc słowa obietnicy wypowiedzianej przez młodziutkie Orlęta: Przyrzekam postępować stale według prawa orlęcego, aby stać się godnymi tych Orląt, które przelaną swą krwią serdeczną wskazały nam, jak kochać ziemię ojczystą, jak żyć dla niej i umierać. Obietnicy złożonej w miejscu pochówku jego Nauczyciela, Mistrza, Przyjaciela.

Wojciech Mierzwa

W Krakowie, 9 maja 2022

Free business joomla templates